Giới thiệu

Bộ phận

NIPPON ACADEMY là cơ quan giáo dục vận hành trường tiếng Nhật và trường chuyên môn tại Nhật và các nơi trên thế giới. Theo thứ tự dưới đây.

Học viện ngôn ngữ NIPPON (NILA)
Học viện Văn hóa NIPPON (NICA)
Trường chuyên môn Omotenashi NIPPON
Học viện Heiwa NIPPON
Nago NIPPON center Tokyo
Nago NIPPON center Mông Cổ
NIPPON ACADEMY BrazilーTỉnh Gunma (Sao Paulo)

NILA

NICA

Trường chuyên môn
Omotenashi NIPPON

NAGO-TOKYO

NAGO-MONGOLIA

VPDD Của NIPPON ACADEMY Edu Corp., tại Việt Nam.

E-mail :  info.vn@nippon-academy.ac.jp